Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Preventívne lekárske prehliadky športujúcich detí a mládeže « Späť

Preventívne lekárske prehliadky športujúcich detí a mládeže

Pavel Malovič, PhD, MPH, Klinika telovýchovného lekárstva LFUK a UNB – Staré mesto, Ústav telovýchovného lekárstva SZU, Bratislava 20.08.2020

Súhrn: V príspevku sa venujeme problematike zdravia mladých športovcov posudzovaním ich zdravotného stavu a otázke preventívnych lekárskych prehliadok. Zaoberáme sa významom a obsahom preventívnych lekárskych prehliadok u športovcov, ktoré sa v minulosti prestali pravidelne vykonávať v mnohých športových odvetviach.

Kľúčové slová: poškodenie zdravia, prevencia, preventívna lekárska prehliadka

Abstract: The author focuses on the issue of preventive medical examinations – and in general – also on the topic of health of young sportsmen. He also analyses the importance and the contents/elements of preventive medical examinations in sports especially from the perspective of their decline in current sports.

Key words:damage to health, prevention, preventive medical examination

 

Úvod
Dvadsaťpäť rokov po zmene systému a štátneho usporiadania sa v mnohých športových odvetviach prestali vykonávať pravidelné preventívne prehliadky športovcov. Iba minimum športovýchzväzov pokračovalo a striktne dodržiavalo správnu zásadu – minimálne raz ročne, a to najlepšie pred začatím aktuálnej sezóny, vykonať preventívnu lekársku prehliadku na pracoviskách telovýchovného lekárstva a v prípadoch prekonania ochorení s vysokými horúčkami alebo dlhotrvajúcich zranení prehliadku zopakovať, a zistiť tak prípadné zmeny zdravotného stavu, ktoré by mohli limitovať športovcovu výkonnosť alebo počas záťaže spôsobiť závažnejšie poškodenia zdravia až náhlu smrť. Situácia bola pre posudzovanie zdravotného stavu športovcov naozaj neúnosná. 

Od 1. 1. 2016 je tu však v platnosti nový Zákon o športe (Zákon 440/2015 Z. z.) v znení neskorších predpisov a s ním súvisiaca vykonávacia vyhláška č. 51/2015, ktorá definuje rozsah preventívnych prehliadok u vrcholových športovcov a talentovanej mládeže, kde je povinnosť jedenkrát ročne absolvovať túto prehliadku na príslušnom pracovisku telovýchovného lekárstva.

Čo rozhoduje o tom, že športovec sa považuje za talentovaného športovca a že má povinne absolvovať preventívnu lekársku prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie konkrétneho športu? 

Podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe:
„(5) Talentovaným športovcom ješportovec do 23 rokovveku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.“ 

Podľa § 16 ods. 2 písm. d) Zákona o športe: 
„(2) Národný športový zväztiež
d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q).“

Podľa § 3 písm. r) Zákona o športe:
„Na účely tohto zákona sa rozumie
r) zverejnenímzverejnenie údajov v informačnom systéme športu.“

Národné športové zväzy majú povinnosť zverejňovať zoznam talentovaných športovcov v nimi zastrešovaných športoch na svojom webovom sídle.

Posudzovanie telesného rozvoja
Riziko poškodenia zdravia športovaním môže byť prítomné vo všetkých vekových kategóriách a predchádzať sa mu dá skutočne najlepšie len vtedy, ak športovec (a v prípade maloletých jeho rodič) pozná komplexne svoj zdravotný stav a jeho tréner mu môže po konzultácii s lekárom stanoviť primerané tréningové zaťaženie a meniť podľa potreby jeho intenzitu. Obsahom lekárskej prehliadky musí byť posúdenie telesného rozvoja, komplexné vyšetrenie zdravotného stavu a hodnotenie funkčnej zdatnosti.

Pre posudzovanie telesného rozvojasa meria výška, hmotnosť a zloženie tela. Pri výbere talentov je niekedy nevyhnutné predpovedať konečnú výšku (pre dospelosť) už v žiackom veku. Je to dôležité, pretože niektorí športovci môžu v žiackom veku rýchlo rásť a podávať dobré športové výkony, ale v dospelosti môžu svojimi výkonmi klesnúť na priemer. Rovnako tak je dôležité posudzovanie hmotnosti, narastá nám totiž problém s detskou obezitou – preto je potrebné posudzovať pomer hmotnosti k výške a obe hodnoty zaznamenávať priebežne. Veľký význam má určenie zloženia tela – podiel aktívnej telesnej hmoty a percenta tuku, ako aj kompletné antropologické vyšetrenie obsahujúce vyšetrenie telesného typu (somatotyp) a určovanie rôznych dĺžkových i šírkových ukazovateľov aj ich vzájomné vzťahy.

Preventívne vyšetrenie musí zahŕňať kompletné posúdenie všetkých orgánových systémov telašportovca, ide teda o rozsiahly komplex. Otázky smerujú na jednotlivé obdobia tréningového cyklu (prípravné, hlavné, prechodné), na zloženia a dávky tréningových jednotiek, program dňa, stravovanie, pitný režim, podporné prostriedky. Rovnako tak sa nesmie zabudnúť na prekonané ochorenia v minulosti (reumatická horúčka, časté angíny, zápal obličiek, infekčné ochorenia, alergie, zápalové ochorenia srdca a pod.) a súčasné ťažkosti (zranenia, chronické ochorenia – cukrovka, ťažkosti so štítnou žľazou, alergie a pod.), užívané lieky a nosenie zdravotníckych pomôcok. Dôležité je aj zisťovanie poškodenia zdravia rodičov a súrodencov, ktoré sa týkajú najmä ochorení srdcovo-cievneho systému, štítnej žľazy, vysokého tlaku, cukrovky alebo kĺbových ťažkostí. 

Veľký dôraz sa kladie na vyšetrenie srdcovo-cievneho systému, najmä pre prevenciu náhlej smrti.Aj preto treba vyšetriť pokojové EKG a potom to isté vyšetrenie zopakovať v priebehu zaťaženia a po ňom. U športovcov sa veľmi často vyskytujú najrozličnejšie srdcové šelesty a na EKG rôzne abnormality krivky, ktoré je treba veľmi citlivo a zodpovedne posudzovať a zistiť príčiny. Veľmi často môže ísť o prejavy vyššieho krvného tlaku, aktuálne alebo predchádzajúce postihnutie srdca zápalom (myokarditída), prípadne iný typ poškodenia, ale aj o pretrénovanie, výskyt chronických zápalových ložísk v prínosových alebo čelových dutinách, mandliach, žlčníku, prostate, močovom mechúre, pohlavných orgánoch, na zubných koreňoch. Všetky tieto problémy je potom nevyhnutné riešiť spoločne so špecialistom (ORL, stomatológ, gastroenterológ, urológ, gynekológ a ďalší). 

Dôležité je aj vyšetrenie dýchacieho systému.Ak sú akékoľvek pochybnosti, dôležité je urobiť röntgenové snímky a zabezpečiť prípadné ďalšie vyšetrenie u špecialistu na pľúcne ochorenia, alergie a imunológiu.

Vyšetrenie pohybového systémumusí obsahovať hodnotenie držania tela a jeho jednotlivých častí aj pohybových prejavov, najmä chôdze. Dôležité je vyšetrenie chrbtice, bedrových aj kolenných kĺbov a orientačne aj ostatných kĺbových spojení, vyšetrenie svalstva a určenie aktuálnej pohyblivosti, z dôvodu prevencie preťaženia alebo trvalého poškodenia. Orientačne sa vyšetruje aj tráviaci systém a sluch, robí sa ušné, krčné, očné a neurologické vyšetrenie a v prípade dievčat sa odporúča preventívna ročná prehliadka u gynekológa. 

Každé preventívne telovýchovno-lekárske vyšetrenie je doplnené o chemické vyšetrenie moču a vyšetrenie sedimentu. V prípade pozitívneho nálezu sa dopĺňa ďalšími vyšetreniami. Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie krvi (sedimentácia, krvný obraz, hematokrit), robievajú sa aj ďalšie hematologické a biochemické vyšetrenia podľa požiadaviek športovca, jeho rodiča, lekára aj trénera.

Dôležitou súčasťou posudzovania zdravotného stavu športovca sú funkčné skúšky (záťažové testy), pri ktorých sa merajú a hodnotia reakcie rôznych orgánových systémov (najmä srdca a pľúc) na rôzne typy a druhy záťaže. Je množstvo záťažových testov, ktoré sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií a vykonávajú na rôznorodej úrovni – podľa technického vybavenia pracoviska (bicyklová ergometria a bežiaci koberec, výskokový ergometer, izokinetický bicykel, špecifické trenažéry a podobne).

Pri voľbe metód záťažového testu je nevyhnutné prihliadať aj na vek a pohlavie vyšetrovaného. Najmä u detí je totiž potrebné vziať do úvahy ich rast, vývoj a zvláštnosti fyziologických funkcií a všetky ďalšie odlišnosti od dospelého športovca (napríklad odozva na telesné zaťaženie, chorobné stavy a ich priebeh, nervová labilita, syndróm bieleho plášťa atď.). Záťažové vyšetrenie poskytuje iba informácie všeobecného rázu. Pokiaľ má športovec problémy, odporúčajú sa opakované a rozšírené vyšetrenia u špecialistu.

V závere lekárskej prehliadky zhodnocuje telovýchovný lekár výsledky celého preventívneho vyšetrenia, ktoré potom konzultuje s trénerom a oddielovým alebo reprezentačným lekárom.

Častou otázkou rodiča talentovaného športovca alebo jeho samého je, prečo tieto prehliadky nemôže vykonávať okrem telovýchovného lekára aj pediater, aspoň v časti, kde je totožná s preventívnou prehliadkou.

Pediater môže vykonať preventívnu prehliadku stanovenú zákonom v rozsahu a časovom rozpätí, ako mu to dovoľujú poisťovne. Podstatou telovýchovno-lekárskej prehliadky je však zhodnotiť reakciu organizmu na záťaž, čiže sledovať funkcie organizmu pri zaťažení, čo pediater ani všeobecný lekár neurobí. A potom je podstatný posudkový záver telovýchovného lekára s vyjadrením sa k športovej aktivite. Pokiaľ príde na telovýchovno-lekárske pracovisko športovec, ktorý má výsledky z prehliadky u pediatra alebo všeobecného lekára, tak tieto výsledky sa akceptujú. Hlavne sa na záver urobí odborný posudok telovýchovného lekára s vyjadrením sa k športu.

Inou častou otázkou je, či sa bude u telovýchovného lekára odpočítavať z ceny zdravotnej prehliadky časť prehliadky, ktorá sa prekrýva s preventívnou prehliadkou, ktorej náklady by mali byť hradené príslušnou zdravotnou poisťovňou športovca.

Každý má nárok v zmysle zákona na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára (pediatra) raz za 2 roky v rozsahu, ako je nariadené poisťovňami (hradí to zdravotná poisťovňa). Táto prehliadka je len časťou preventívnej telovýchovno-lekárskej prehliadky. Telovýchovný lekár si zhodnotí výsledky z preventívnej prehliadky a doplní ich vyšetreniami (hlavne záťažovým testom), aby mohol vydať svoj odborný posudok. Samozrejme, športovec dopláca len tú časť prehliadky, ktorú mu zdravotná poisťovňa neuhradí. U športovcov do 18 rokov veku ešte ďalšiu časť prehliadky hradí poisťovňa v zmysle Zákona 576/2004 Z. z. Aká je cena za preventívnu telovýchovno-lekársku prehliadku?

Pracoviská si robia cenotvorbu podľa vlastných nákladov, takže nie je presne definovaná cena za prehliadku. Prehliadky sa líšia podľa rozsahu (presne ho stanovuje Vyhláška č. 51/2016 Z. z.) a veku športovca. Preto je vhodné vopred sa informovať o cene a hlavne rozsahu prehliadky, lebo aj tu platí, že najlacnejšie nemusí byť najlepšie, alebo čo za ponúkanú cenu dostaneme. Každé pracovisko by malo mať zverejnený cenník na svojej web stránke alebo priamo na pracovisku, ktorý je verejne prístupný a samozrejme, osobne treba dohodnúť prípadné množstevné zľavy. Takže je potrebné informovať sa na pracovisku, ktoré si športovec alebo jeho rodič zvolia.

Záver
Zdravý šport sa dá zažiť len so zdravými športovcami. Iba vtedy dokážeme rozvinúť aj potenciálne talenty, ktoré nám investície určite vrátia a prinesú zisky. A vášeň pre šport bude rásť...


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Zdravotná starostlivosť v KĽDR

  Súhrn:  Mnoho Severokórejcov sa teraz snaží získať zdravotnú starostlivosť v...


 3. Je zápal prsníka nebezpečný?

  Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...